Säännöt
Kotisivu |Säännöt

 

TEA Työpaikkaurheilu Espoo ry
SÄÄNNÖT

1. § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on TEA Työpaikkaurheilu Espoo ry, josta käytetään epävirallista nimilyhennettä TEA ja näissä säännöissä nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo ja toiminta-alueena Espoon kaupunki ja sen lähialueiden kaupungit ja kunnat.

2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä harrastusta terveelliseen liikuntaan ja urheiluun sekä jäsentensä että muiden toiminta-alueensa työyhteisöjen henkilökuntien keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia ja urheilu-kilpailuja sekä niihin liittyviä näytöksiä, virkistystilaisuuksia ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä sen toiminta-alueella sijaitsevat työpaikkayhteisöjen piirissä toimivat rekisteröidyt urheiluseurat ja –kerhot sekä muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen
toimintaa.

4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen jäsenyyden ehtoja. Mikäli jäsen ei kymmeneen vuoteen ole osallistunut yhdistyksen toimintaan, sen järjestämiin kilpailuihin tai tapahtumiin, hallitus voi erottaa jäsenen.

5. § Liittymis- ja jäsenmaksu
Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisten jäsenten liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosittain syyskokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi
valittava puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) – yhdeksän ( 9 ) varsinaista jäsentä sekä
kaksi ( 2 ) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka
hoitaa puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin
ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Nämä toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokouksesta ilmoitetaan kaikille hallituksen jäsenille vähintään viisi ( 5 )
päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään puolet muiden jäsenten määrästä, edellä mainitut mukaan luettuina, ovat läsnä kokouksessa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti.
 2. Tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltäviksi tulevat asiat.
 4. Vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta.
 5. Päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta sekä heidän tehtävistään ja palkkauksesta.
 6. Hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille kuuluvat näiden sääntöjen ja yhdistyslain perusteella.

7. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin
tai taloudenhoitajan kanssa.

8. § Tilikausi, toimintavuosi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä viimeistään kolme ( 3 ) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien on palautettava aineisto ja annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen kevätkokousta.

9. § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
  Tilinpäätös joko vahvistetaan ja päätetään myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tai päätetään toimenpiteistä,
  joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus
 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 4. Valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet (6-9) sekä
  kaksi ( 2 ) varajäsentä.
 5. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 6. Valitaan tulevan vuoden jaostot ja niiden puheenjohtajat.
 7. Vahvistetaan tulevan vuoden liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavaa toimintavuotta varten.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä pyytää
kirjallisesti hallitukselta sen koolle kutsumista tietyn asian käsittelyä varten. Yhdistyksen ylimääräinen
kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä on tehty.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestyksen mennessä tasan se ehdotus voittaa,
mitä puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa äänten mennessä tasan.

10. § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään kaksi ( 2 ) viikkoa ennen
kokousta postitse tai sähköpostitse toimitetulla kirjallisella kutsulla.

Yhdistyksen kokouksiin kukin jäsenyhteisö voi lähettää yhden äänivaltaisen edustajan,
jolla on yksi ääni. Jäsenyhteisöjen muilla kokousedustajilla ja kunniajäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksiin käsiteltäviksi tarkoitetut jäseniltä tulevat esitykset tulee toimittaa hallitukselle
kirjallisesti syyskokousta varten viimeistään elokuun loppuun ja kevätkokousta varten viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

11. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan
( ¾ ) enemmistöllä annetuista äänistä edellytyksellä, että sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta on kokouskutsussa mainittu.

Jos yhdistys purkautuu, sen jäljelle jääneet varat on käytettävä espoolaisen urheilutoiminnan
hyväksi yhdistyksen kokouksessa lähemmin päätettävällä tavalla.

12. § Muut asiat
Muissa asioissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Vahvistettu 25.1.2010

Arkistot
Kategoriat